Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Goudsmid Atelier Eric van Limpt


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, overeenkomsten en

bestellingen via de webwinkels van Goudsmid Atelier Eric van Limpt.+


I ALGEMEEN

Artikel 1: Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Eric van Limpt: de verkoper c.q. opdrachtnemer en tevens eigenaar van de webwinkels, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 340 836 08. Handelend onder de namen: Goudsmid Atelier Eric van Limpt, Ring op Maat en ICAELO.
 2. Klant: de natuurlijke – of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de webwinkel, een overeenkomst sluit met Eric van Limpt of gebruik maakt van de aangeboden diensten van Eric van Limpt.
 3. Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van bedrijf en/of beroep.
 4. Producten: de sieraden die Eric van Limpt verkoopt, ontwerpt en/of vervaardigt, daaronder mede begrepen de producten en diensten aangeboden via haar webwinkels en de sieradencollectie ICAELO.
 5. ICAELO: het in de Benelux geregistreerde merknaam van de unieke sieradencollectie. Verkocht via de webwinkel en het atelier.
 6. Ringopmaat: de website waar de klant de mogelijkheid heeft om ringen te laten verkleinen of vergroten.
 7. Diensten: alle diensten die Eric van Limpt aanbiedt onder andere –maar niet beperkt tot – ontwerpen, vermaken, vervaardigen en/of repareren van sieraden.
 8. Consumentenkoop: de koop door een consument.
 9. Bedenktijd: de wettelijke termijn, voor aankopen via de webwinkel, waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Deze bedenktijd is alleen geldig voor aankopen via de webwinkels.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen: een koopovereenkomst die tussen klant en Eric van Limpt tot stand komt doormiddel het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Eric van Limpt.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 12. Webwinkels: de webwinkels eigendom en in beheer van Eric van Limpt. Toegankelijk via www.icaelo.com en www.ringopmaat.nl.
 13. Website: de website toegankelijk via www.Goudsmidatelierericvanlimpt.nl
 14. Atelier: het atelier resp. fysieke winkel van Eric van Limpt.


Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachtbevestigingen, diensten, producten, bestellingen via de webwinkels alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Eric van Limpt en de klant.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de klant worden door Eric van Limpt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten en bestellingen waarvoor Eric van Limpt voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 4. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging, afsprakenbevestiging, bestellingbevestiging en/of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien Eric van Limpt niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Eric van Limpt het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 9. Eric van Limpt is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de klant besproken.


Artikel 3: Offertes

 1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Eric van Limpt in haar offerte anders aangeeft.
 2. Een offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij Eric van Limpt anders aangeeft.
 3. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan de opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.
 4. Indien klant een offerte aanvaardt, dan heeft Eric van Limpt het recht om het aanbod binnen 5 dagen na aanvaarding te herroepen. Bij een sterke koersstijging, binnen 14 dagen na offertedatum, van edelmetaal van meer dan 4% wordt het koers verschil door berekend.
 5. Wijkt de aanvaarding van de offerte af, dan is Eric van Limpt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 6. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant verstrekt zijn. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Eric van Limpt het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen.
 7. Eric van Limpt kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
 8. Genoemde lever – of reparatietermijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.


Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Alle overeenkomsten worden door Eric van Limpt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Eric van Limpt kan niet garanderen dat zij voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Ten aanzien van de diensten en/of producten geldt er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat Eric van Limpt niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Eric van Limpt heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 3. Eventuele (lever)termijnen zijn steeds bij benadering en te nimmer fatale termijnen. Indien Eric van Limpt een (lever)termijn overschrijdt dan dient klant Eric van Limpt schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Eric van Limpt een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is, stelt klant op zijn locatie aan Eric van Limpt of ingeschakelde derde kosteloos een werkruimte en eventuele gewenste faciliteiten ter beschikking.
 5. Reparaties, vergroten en /of verkleinen van producten worden naar beste kunnen, doch op volledige verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de klant verricht. Eventueel door de klant gewenste verzekering van de ter reparatie afgegeven producten en/of nieuw ontworpen sieraden dienen door de klant en voor diens eigen rekening en risico te geschieden.
 6. Indien de klant eigen materialen en/of stenen afgeeft die verwerkt moeten worden in de sieraad dan draagt de klant zelf het risico voor bijvoorbeeld steenbreuk gedurende de werkzaamheden van Eric van Limpt.


Artikel 5: Annuleren afspraken

 1. Indien klant, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op een afgesproken afspraak, dan dient de klant dit vroegtijdig, doch in ieder geval uiterlijk 4 dagen van tevoren te melden bij Eric van Limpt.
 2. Annulering van afspraken kan telefonisch of per e-mail.
 3. Indien de afspraak niet binnen de in lid 1 gestelde termijn is geannuleerd dan kan Eric van Limpt kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.
 4. Dit artikel is ook van toepassing indien klant –zonder afmelding – niet verschijnt op een afspraak.
 5. Indien Eric van Limpt een afspraak wegens ziekte of een andere overmacht situatie dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Eric van Limpt niet aansprakelijk worden gesteld.
 6. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht.


Artikel 6: Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 1. Eric van Limpt is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
 2. Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 3. Eric van Limpt na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
 4. Klant de overeengekomen aanbetaling niet, niet tijdig of volledig betaalt;
 5. Één van de partijen komt te overlijden;
 6. Indien Eric van Limpt overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.
 7. Schort Eric van Limpt de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 8. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Eric van Limpt het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 9. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.
 10. Ingeval de klant de overeenkomst eenzijdig annuleert is klant aan Eric van Limpt een schadevergoeding verschuldigd ter zake van de gemaakte kosten en winstderving aan de zijde van Eric van Limpt.


Artikel 7: Wijzigen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.
 2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke nstemming van Eric van Limpt.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Eric van Limpt een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Eric van Limpt heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de klant, dan is Eric van Limpt gerechtigd de overeenkomst te wijzigen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Eric van Limpt niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Eric van Limpt het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft.
 6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Eric van Limpt kan worden toegerekend, dan zal Eric van Limpt geen meerkosten in rekening brengen.
 7. Wijzigingen of aanvullingen die plaatsvinden wegens een wijziging in de regels, beleid, richtlijnen, technologie etc. van derden zoals –maar niet beperkt tot- Google kunnen altijd door Eric van Limpt doorgevoerd worden.


Artikel 8: Prijzen

 1. Eric van Limpt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Eric van Limpt niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen in de webwinkels zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.
 4. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.


Artikel 9: Betaling en incassokosten

 1. Verstuurde facturen dienen door klant binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 2. De betalingsvoorwaarden en wijze kunnen per dienst, product, bestelling en/of levering verschillen.
 3. Eric van Limpt stuurt haar facturen digitaal.
 4. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
 5. Indien de klant niet tijdig betaalt, is klant van rechtswege in verzuim en heeft Eric van Limpt het recht, nadat zij klant ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een klant die handelt in de uitoefening van beroep/bedrijf bedragen 1% per maand.
 6. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd.
 7. Over de verschuldigde incassokosten is de klant eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd.
 8. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De incassokosten voor klanten die handelen in de uitoefening van beroep/ bedrijf bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, -.
 9. Indien Eric van Limpt hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de klant, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 10. Eric van Limpt heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren, goederen etc. tot aan het moment waarop de klant al hetgeen hij aan Eric van Limpt verschuldigd is heeft voldaan.
 11. Gedane betalingen door de klant strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Eric van Limpt open staan.
 12. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de klant zijn alle vorderingen van Eric van Limpt op de klant direct opeisbaar.
 13. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 14. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt Eric van Limpt haar werkzaamheden. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat klant de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft.


Artikel 10: Klachten

 1. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, sessie, bestelling, levering of de factuur dient klant binnen 1 week na ontdekking resp. factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij Eric van Limpt.
 2. Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden, bestelling of levering resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden van klant niet op, tenzij Eric van Limpt schriftelijk aan klant kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is.
 4. Een ingediende klacht wordt binnen 1 week, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien Eric van Limpt een langere termijn voor de klacht nodig heeft, dan zal hij de klant daarover schriftelijk informeren. Eric van Limpt zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht van klant terecht is, heeft Eric van Limpt de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur of het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst/bestelling.


Artikel 11: Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Eric van Limpt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Eric van Limpt behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, materialen, informatie, productomschrijvingen, afbeeldingen, ontwerpen etc. voor.
 3. Het is klant niet toegestaan de in lid 2 bedoelde documenten, materialen, informatie, producten, productomschrijvingen, afbeeldingen, ontwerpen etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.
 4. Eric van Limpt brengt onder zijn eigen naam en sieradenlijn ICAELO een collectie van sierraden uit. Deze collectie wordt aangeboden via de website en het atelier.
 5. Het intellectueel eigendomsrecht over alle door Eric van Limpt vervaardigde producten en diensten blijven bij Eric van Limpt. Het is verboden vervaardigde sierraden en ontwerpen, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, (door) te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 6. Alle ontwerpen en tekeningen blijven, ook na aflevering van het product, in eigendom van Eric van Limpt. Eric van Limpt heeft te allen tijde het recht om ontwerpen en tekeningen nogmaals te produceren, te verkopen aan derden dan wel de ontwerpen, tekeningen en/of producten te gebruiken in haar reclame-uitingen.


Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Het geleverde blijft eigendom van Eric van Limpt totdat de klant alle verplichtingen uit de met Eric van Limpt gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Eric van Limpt geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Eric van Limpt veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Eric van Limpt daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval Eric van Limpt haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Eric van Limpt om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Eric van Limpt zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 13: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit

 1. Zowel klant als Eric van Limpt, evenals personen die bij hen in dienst zijn en/of voor hen werkzaamheden verrichten verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit ander bron verkregen hebben.
 2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.
 3. Eric van Limpt kan eventuele opgedane kennis, ontwerpen en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over klant ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 14: Garanties

 1. Eric van Limpt garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van fabricage gebreken die zich openbaren na aflevering.
 2. Bij reparaties garandeert Eric van Limpt gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.
 3. Indien klachten van de klant door Eric van Limpt gegrond worden bevonden, zal Eric van Limpt naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 4. De garantie geldt niet indien:
 5. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
 6. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Eric van Limpt zijn behandeld;
 7. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 8. Er sprake is van steenbreuk.
 9. Ook staat Eric van Limpt niet in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 10. Bij levering dienst de klant de geleverde producten direct te onderzoeken. Eventuele gebreken dient de klant binnen x dagen te melden.


Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van Eric van Limpt is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Eric van Limpt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Eric van Limpt is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Eric van Limpt is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 4. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eric van Limpt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Eric van Limpt kan worden toegerekend.
 5. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 6. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 7. Eric van Limpt is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
 8. Gederfde winst;
 9. Gemiste besparingen;
 10. Gevolgschade;
 11. Reputatieschade;
 12. Teleurgestelde verwachtingen;
 13. Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 14. Voor zover Eric van Limpt aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag met een maximum van € 500,-. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Eric van Limpt beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 15. Elke aansprakelijkheid van Eric van Limpt vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 16. Eric van Limpt is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 17. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Eric van Limpt.
 18. De klant vrijwaart Eric van Limpt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Eric van Limpt toerekenbaar is.
 19. Indien Eric van Limpt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Eric van Limpt zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Eric van Limpt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Eric van Limpt en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.


Artikel 16: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Eric van Limpt, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Eric van Limpt heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Eric van Limpt haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Eric van Limpt heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 3 maanden duurt, dan is zowel de klant als Eric van Limpt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Eric van Limpt het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Eric van Limpt is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst en/of stroomuitval.


Artikel 17: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, bestellingen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen Eric van Limpt en klant zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen Eric van Limpt en een klant waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter. Geschillen met klanten die handelen in de uitoefening van beroep/bedrijf worden uitsluitend voorgelegd binnen het arrondissement waar Eric van Limpt gevestigd is.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.II WEBWINKELS

De onderhavige bepalingen zijn, naast de bovenstaande bepalingen ‘I. Algemene bepalingen’ van

toepassing op alle bestellingen gedaan via één van de webwinkels van Eric van Limpt. Bij

tegenstrijdigheden prevaleren de ‘Webwinkels’ bepalingen.


Artikel 18: Aanbod webwinkel

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. Eric van Limpt is gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod in de webwinkel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staat vermeld:
 4. De totale verkoopprijs inclusief belastingen;
 5. Eventuele verzendkosten;
 6. (Korte) omschrijving van product;
 7. Beschikbare maten;
 8. Kleur;
 9. Soort materialen.
 10. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, materialen, etc. in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 11. De afbeeldingen van de producten op de websites worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om de klant in staat te stellen om een product van dichtbij te kunnen bekijken kan het gebeuren dat bepaalde producten groter of kleiner worden afgebeeld dan in werkelijkheid. De klant moet steeds rekening houden met het feit dat elk scherm anders staat ingesteld waardoor een afbeelding en de kleur kunnen afwijken.
 12. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Eric van Limpt niet.
 13. Alle aangeboden producten worden volledig op maat gemaakt.


Artikel 19: Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
 2. De klant een bestelling heeft geplaatst in de webwinkels middels het volledig en correct invullen van alle verplichte gegevens;
 3. De klant op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling ontvangen heeft.
 4. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg bevestigd.
 5. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van Eric van Limpt ontvangt staat in ieder geval:
 6. Een omschrijving van het gekochte product en het aantal;
 7. De prijs van het product en Btw;
 8. Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer;
 9. Eric van Limpt heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Eric van Limpt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 10. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 11. Eric van Limpt heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.


Artikel 20: Verplichtingen klant

 1. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is Eric van Limpt gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.
 3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij Eric van Limpt het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 4. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven. Zolang Eric van Limpt geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij Eric van Limpt bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.
 5. Bij bestelling van ringen dient de klant zijn ringmaat op te geven. Om de ringmaat te bepalen kan hij diverse middelen gebruiken. De juiste ringmaat is de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Eric van Limpt, ook indien de klant daarvoor advies heeft ingewonnen bij Eric van Limpt. Eric van Limpt kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor klachten aangaande de foute
 6. ringmaat.


Artikel 21: Levering bestellingen

 1. Indien het bestelde product op voorraad vindt levering plaats binnen circa 2 weken na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn dan ontvangt de klant hierover bericht binnen 30 dagen na bestelling.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Eric van Limpt zal bestellingen binnen 30 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 2 dagen na bestelling per e-mailbericht en heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 4. Aan de leveringsplicht van Eric van Limpt zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. Eric van Limpt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant en onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
 6. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Eric van Limpt.
 7. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is Eric van Limpt bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.
 8. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. Eric van Limpt behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Artikel 22: Prijzen

 1. Eric van Limpt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druken zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Eric van Limpt niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro’s en inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.
 4. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.


Artikel 23: Betaling en incassokosten

 1. Voor de betaling van bestellingen via de webwinkel van Eric van Limpt gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
 2. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
 3. I-deal;
 4. Overboeking via bank – of girorekening;
 5. Visa en/of Mastercard;
 6. Contant bij afhalen.
 7. Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden zal Eric van Limpt niet overgaan tot levering van de bestelling.
 8. Voor betaling via I-deal en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. Eric van Limpt is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.
 9. Op alle betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van artikel 9 van toepassing.


Artikel 24: Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop via de webwinkel heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan Eric van Limpt. Het kenbaar maken dient te klant te doen middels het modelformulier.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Eric van Limpt heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Eric van Limpt retourneren. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
 7. Eric van Limpt draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.
 9. Het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor:
 10. Die door Eric van Limpt tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 11. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Alle producten van Eric van Limpt worden overeenkomstig de specificaties van de consument tot stand gebracht en zijn van duidelijk persoonlijke aard. Derhalve is het herroepingsrecht niet van toepassing.


Artikel 25: Garantie en conformiteit

 1. Eric van Limpt garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Eric van Limpt deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Eric van Limpt.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan Eric van Limpt schriftelijk te worden gemeld.


Artikel 26: Bestellingen via Ringopmaat

 1. Via de website www.ringopmaat.nl heeft de klant de mogelijkheid om een ring te laten verkleinen of te vergroten.
 2. Om de juiste maat te bepalen kan de klant via de website een zgn. multisizer bestellen.
 3. Vooruitbetaling geschiedt vooraf via IDeal.
 4. Na bestelling en betaling wordt de verzending van de ring die verkleint of vergroot moet worden geregeld. Het risico van verzending naar het atelier van Eric van Limpt is voor rekening van de klant. Eric van Limpt is niet verantwoordelijk resp. aansprakelijkheid voor de verzending naar het atelier.
 5. Eric van Limpt streeft ernaar om de ring binnen 4 werkdagen te verkleinen en of te vergroten.
 6. Eenmaal de ringmaat door de klant is bepaald, ongeacht welk middel hiervoor werd gebruikt, is de juiste ringmaat de verantwoordelijkheid van de klant en niet van Eric van Limpt.
 7. Ook na advies door Eric van Limpt blijft de keuze van de ringmaat voorbehouden aan de klant en is de klant zelf verantwoordelijk voor zijn keuze.
 8. Eric van Limpt kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor klachten aangaande de foute ringmaat.III ATELIER

De onderhavige bepalingen zijn, naast de bovenstaande bepalingen ‘I Algemene bepalingen’ van

toepassing op de aanwezigheid en afspraken in het atelier. Indien de bepalingen van elkaar afwijken

dan prevaleren de bepalingen uit ‘III Atelier’


Artikel 27: Algemeen

 1. De klant dient voor zijn veiligheid eventuele instructies, veiligheidsvoorschriften enz. van Eric van Limpt in acht te nemen.
 2. Aanwezigheid, het meewerken enz. geschiedt altijd voor eigen risico van de klant.
 3. Eric van Limpt is niet aansprakelijk voor schade of letsel.


Artikel 28: Maatwerk producten via het atelier

 1. Op verzoek kan Eric van Limpt volledig op maat een product ontwerpen en vervaardigen. Hiervoor vindt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt er advies gegeven en een ontwerp gemaakt. Tijdens het tweede gesprek wordt het ontwerp gefinetuned en heeft de klant de mogelijkheid om mee te helpen aan het ontwerp. Vervolgens ontvangt de klant een offerte.
 2. Na bevestiging van de opdracht resp. offerte en het betalen van een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag wordt er begonnen worden met de vervaardiging van het product. Op de aanbetaling zijn de betalingsvoorwaarden van artikel 9 van toepassing.
 3. De resterende 50% dient voldaan te worden direct bij aflevering van het product.
 4. De klant kan aanwezig zijn en meehelpen bij het vervaardigen van het product.
 5. Ontwerpen in opdracht zijn ca. 3 weken na het kennismakingsgesprek klaar.
 6. Bij het ontwerpen en vervaardigen van maatwerk in opdracht van de klant wordt uitgegaan van de gegevens die de klant verstrekt. Bij fouten of misverstanden in het ontwerp of product die ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie van de klant accepteert Eric van Limpt geen annulering.


Artikel 29: Levering

 1. Voor de staat van de door de klant aan Eric van Limpt (bijvoorbeeld ter reparatie-) afgegeven producten welke binnen 1 maand daarna niet door de klant worden afgehaald kan niet door Eric van Limpt jegens de klant worden ingestaan.
 2. Eric van Limpt zal de klant telefonisch, schriftelijk dan wel op een andere wijze benaderen wanneer een product klaar is.
 3. De klant dient het product binnen 10 dagen, na mededeling door Eric van Limpt, af te halen resp. af te nemen. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig de producten afneemt resp. afhaalt dan is Eric van Limpt gerechtigd de niet afgenomen producten voor rekening en risico van de klant op te slaan en de resterende betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.